Obelodanjeni
finasijski izveštaji

 Zak.o računov. i reviziji


kontakt email: porez@
poreski savetnik.com

 OBELODANJIVANE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

Poštovani korisnici,

Zakonom o računovodsvu i reviziji, propisana je obaveza obelodanjivanja finansijskih izveštaja za sve obveznike revizije u štampi, časopisima ili putem Web Sajta, pa smo u prilici da Vam ponudimo mogućnost da na ovom sajtu tu obavezu izvršite na najednostavniji i najeftiniji način. Ako ste za tu mogućnost  zainteresovani možete me kontaktirati za sve detalje na email porez@poreskisavetnik.com .

VIŠE DETALJA

Zakonom o računovodstvu i reviziji (član 32) propisana je obaveza svim obveznicima revizije iz člana 37 pomenutog zakona da obelodane Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje, zajedno sa mišljenjem revizora, najkasnije do 30. septembra tekuće godine u štampi, časopisima ili putem WEB SITE-a, a pravna lica iz člana 31. stav 5. ovog zakona - u roku od šest meseci od dana kada su finansijski izveštaji sastavljeni.

Obavezu obelodanjivanja, prema tome imaju:
1. Velika i srednja pravna lica,
2. Matična pravna lica koja, u skladu sa ovim zakonom, sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje,
3. Pravna lica (mala, velika, srednja) koja emituju hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu, kao i za sve izdavaoce hartija od vrednosti.
4.
Mala pravna lica i preduzetnici ako se odluče da vrše reviziju finansijskih izveštaja, u skladu sa ovim zakonom. ( Očekuje se mišljenje nadležnih organa da li su istovremeno i obveznici obelodanjivanja finansijskih izveštaja, a po mom mišljenju u skladu sa zakonom član 32 i 37 imaju tu obavezu).

Na sajtu mogu obelodaniti finansijske izveštaje sva pravna lica koja su na to obavezna, ( ako se njihovim akcijama se ne trguje na organizovanom finansijskom tržištu , jer onda finansijske izveštaje obelodanjuju po Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata).

Postoji mogućnost da svoju obavezu obelodanjivanja finansijskih izveštaja izvršite i na ovom sajtu na najednostavniji i najeftiniji način, ukoliko ste zainteresovani, pa me možete kontaktirati na emil  
porez@poreski savetnik.com .

Ljubodrag Obradović, dipl.ecc.

Z A K O N
O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
IZVODI

Član 32.
Obveznici revizije iz člana 37. ovog zakona dužni su da obelodane Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje, zajedno sa mišljenjem revizora, najkasnije do 30. septembra tekuće godine u štampi, časopisima ili putem WEB SITE-a, a pravna lica iz člana 31. stav 5. ovog zakona - u roku od šest meseci od dana kada su finansijski izveštaji sastavljeni.

Član 37.

Revizija godišnjih finansijskih izveštaja obavezna je za velika i srednja pravna lica, matična pravna lica koja, u skladu sa ovim zakonom, sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje, za pravna lica koja emituju hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu, kao i za sve izdavaoce hartija od vrednosti.

Mala pravna lica i preduzetnici mogu da odluče da vrše reviziju finansijskih izveštaja, u skladu sa ovim zakonom.

Poreski organ može da vrši kontrolu finansijskih izveštaja malih pravnih lica i preduzetnika.

Način vršenja kontrole iz stava 3. ovog člana propisuje ministar finansija.

Emitenti hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata koji emitovanje vrše putem javne ponude dužni su da pribave izveštaj o izvršenoj reviziji za godinu koja prethodi godini u kojoj vrše izdavanje hartija od vrednosti, odnosno drugih finansijskih instrumenata.

Posebne ugovorene revizije finansijskih izveštaja pravnih lica i preduzetnika ne smatraju se revizijom godišnjih finansijskih izveštaja u smislu ovog zakona.

Član 31.

Pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni su da odobrene finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Narodnoj banci Srbije, najkasnije do kraja februara naredne godine, osim ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.

Usvojene finansijske izveštaje, od strane skupštine ili drugog organa, za izveštajnu godinu u kojima je revizijom izvršena korekcija u odnosu na finansijske izveštaje iz stava 1. ovog člana, sa mišljenjem revizora, obveznici revizije dužni su da dostave Narodnoj banci Srbije, najkasnije do 30. septembra naredne godine, osim ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.

Ako u usvojenim finansijskim izveštajima nisu revizijom vršene korekcije, obveznik revizije dužan je da u roku iz stava 2. ovoga člana dostavi samo mišljenje revizora.

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje dužna su da usvojene konsolidovane izveštaje za izveštajnu godinu dostave Narodnoj banci Srbije, najkasnije do kraja aprila naredne godine, odnosno najkasnije do 31. oktobra naredne godine, ako je revizijom izvršena njihova korekcija, a ako korekcija nije vršena, obveznik revizije je dužan da dostavi samo mišljenje revizora.


Pravna lica i preduzetnici koji finansijske izveštaje sastavljaju u skladu sa članom 24. st. 2, 3. i 5. ovog zakona dostavljaju ih Narodnoj banci Srbije, u roku od 60 dana od dana kada su finansijski izveštaji sastavljeni.

Član 24.

Pravno lice i preduzetnik sastavljaju i prikazuju finansijske izveštaje za tekuću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zavisno pravno lice čije matično pravno lice sa sedištem u inostranstvu ima poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, može uz saglasnost ministra finansija, odnosno guvernera Narodne banke Srbije za pravna lica (osim banaka) iz člana 26. stav 2. ovog zakona, da sastavlja i prikazuje finansijske izveštaje sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske.

Pravno lice, odnosno preduzetnik, kod koga nastanu statusne promene (spajanje, podela i odvajanje) ili prodaja, sastavlja finansijske izveštaje na dan utvrđen u odluci o promeni, odnosno na dan utvrđen u ugovoru o prodaji.

Poslovne promene nastale između dana bilansa i dana upisa u registar privrednih subjekata obuhvataju se u poslovnim knjigama prethodnog pravnog lica ili novog pravnog lica, što se utvrđuje u odluci o promeni.

Finansijski izveštaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja, odnosno zaključenja stečaja, odnosno postupka likvidacije pravnog lica.

 НАТРАГ НА САЈТ